หน้าแรก

ภาพกิจกรรมข่าวสาร

phulanchang

16 ธันวาคม 2022

phulanchang

8 ธันวาคม 2022

phulanchang

8 ธันวาคม 2022

phulanchang

28 พฤศจิกายน 2022

phulanchang

2 พฤศจิกายน 2022
DateTitleContentAuthor
2023/01/06ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2565)2023-01-06 11:52:00
2022/12/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.027 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2101- บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 498.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,992.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-12-22 15:28:00
2022/12/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.022 สายทางบ้านน้ำปุ้น – นาหนามแท่ง หมู่ที่ 10 บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 595.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-12-22 13:26:00
2022/12/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.021 สายทางบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำปุ้นตำบลภูแล่นช้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,408.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-12-22 09:24:00
2022/12/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๒๗๘๘ กส รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-16 12:02:00
2022/12/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๙๒๐ กส รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-16 11:57:00
2022/12/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ -บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-16 11:55:00
2022/12/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-08 13:27:00
2022/12/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-08 13:17:00
2022/12/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-08 13:14:00
2022/12/06ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-06 12:04:00
2022/11/28ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศพด.บ้านภูแล่นช้าง (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-28 13:30:00
2022/11/28ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-28 13:29:00
2022/11/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-16 13:38:00
2022/11/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-16 13:36:00
2022/11/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-16 13:34:00
2022/11/15ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25652022-11-15 10:35:33
2022/11/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขบวนแห่และริ้วขบวน ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-04 13:40:00
2022/11/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขบวนแห่และริ้วขบวน ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕2022-11-04 11:01:00
2022/11/02คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน2022-11-02 10:32:00
2022/11/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25652022-11-01 10:29:00
2022/10/31ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-10-31 11:05:00
2022/10/28ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-10-28 13:41:00
2022/10/21ประกาศเทศบาลต ำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสัดวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์(สารส้ม – คลอรีน) ของ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-10-21 13:45:00
2022/10/20ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม – คลอรีน) ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-10-20 10:59:00
2022/10/04แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-10-04 13:37:00
2022/10/04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25652022-10-04 12:31:00
2022/10/03เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบัญญัติ 2565s2022-10-03 11:04:36
2022/09/30สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25652022-09-30 14:29:00
2022/09/30ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-09-30 11:03:00
2022/09/30ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-09-30 11:00:00
2022/09/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ2022-09-28 16:19:24
2022/09/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๐๓)2022-09-22 09:38:00
2022/09/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๐๓)2022-09-22 09:37:00
2022/09/16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทางเลียบลำห้วยโปร่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๔๘ หมู่ที่ ๒ บ้านคุ้มหัวเมือง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับ หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-16 09:45:00
2022/09/15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑-หนองขามเฒ่า รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๓ หมู่ที่ ๑ บ้านภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-15 09:43:00
2022/09/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เกิดจากน้ำเซาะ สายทางกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-14 16:17:00
2022/09/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One )ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง2022-09-14 16:12:00
2022/09/13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ จุดนา นายไสว แสนพันธุ์ ข้ามไปถึง นานายประมวล เพาะเจริญ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-13 16:09:00
2022/09/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ2022-09-12 16:15:00
2022/09/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมโลหะ) จำนวน ๑ เครื่อง2022-09-02 16:11:00
2022/09/02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25652022-09-02 12:27:00
2022/08/31ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานผิวทางคอนกรีตขยายผิวจราจร ๔๐.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตารางเมตร2022-08-31 13:12:00
2022/08/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง2022-08-29 16:16:00
2022/08/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายฝายน้ำล้น – นานายเพียง พานิชดี ผิวจราจรลูกรังบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง บดทับไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-29 13:20:00
2022/08/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ จุดนานางทรัพย์ ฤทธิโรจน์ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-29 12:57:00
2022/08/26ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ – บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร2022-08-26 13:18:00
2022/08/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายฮองกุด บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-11 13:45:00
2022/08/06สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25652022-08-06 14:24:00
2022/08/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑. สายทางบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่๗ – บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๒. สายทางเข้าบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๓.สายทางบ้านเมืองภู หมู่ที่ ๙ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-04 13:42:00
2022/08/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25652022-08-02 16:09:43
2022/07/27ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายดาวไทย ดวงภูเมฆ ถึงบ้านนายตุ ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-27 13:40:00
2022/07/26ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายดาวไทย ดวงภูเมฆ ถึงบ้านนายตุ ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-26 13:41:00
2022/07/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๓๙ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑- บ้านนางล้อม โพธิ์คำ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-22 13:37:00
2022/07/05สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25652022-07-05 14:09:00
2022/06/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังรหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ. ๑๑๔-๐๒๑ สายทาง บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง2022-06-22 13:39:00
2022/06/04กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ …2022-06-04 16:17:00
2022/06/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 25652022-06-01 13:43:00
2022/05/25โครงการถนนสายบุญ ณ วัดบ้านน้ำปุ้น2022-05-25 16:00:00
2022/05/12ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12 10:42:00
2022/05/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 25652022-05-03 13:37:00
2022/04/29รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน รายงานผลการดำ …2022-04-29 13:12:00
2022/04/29รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564O412022-04-29 11:26:47
2022/04/29รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนO402022-04-29 11:23:54
2022/04/29แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2566-2570)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.ทต.ภู2022-04-29 11:09:19
2022/04/28ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา2022-04-28 17:08:08
2022/04/28รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนO19รวม2022-04-28 15:21:17
2022/04/28รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565O11.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ใหม่2022-04-28 12:28:29
2022/04/26การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤ …2022-04-26 11:14:00
2022/04/25ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดเดื่อ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-25 11:25:00
2022/04/22การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25652022-04-22 11:05:00
2022/04/18ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น2022-04-18 14:25:00
2022/04/18รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565การกำหนดมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำ …2022-04-18 12:14:00
2022/04/18ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบโรงกรองน้ำประปาผิวดินบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-18 10:21:00
2022/04/12สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์12 เมษายน 2565 นายเฉลิมศักดิ์​ ชมภูเลิศ​ นายกเทศมน …2022-04-12 12:21:00
2022/04/11ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนวันที่ 11 เมษายน 2565 นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ นายก …2022-04-11 12:24:00
2022/04/11ประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมรูป กิจกรรม2022-04-11 11:40:00
2022/04/09การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2022-04-09 12:12:00
2022/04/09ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO312022-04-09 11:50:38
2022/04/09การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (รูป)2022-04-09 11:23:00
2022/04/09บันทึกข้อตกลงร่วมมือของบุคลากรในเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อตกลงนโยบายคุณธรรม2022-04-09 11:17:00
2022/04/09เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต2022-04-09 11:08:00
2022/04/08แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2022-04-08 14:43:47
2022/04/08รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 25642022-04-08 14:25:01
2022/04/08สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตสถิติเรื่อวร้อวเรียนทุจริต2022-04-08 14:13:32
2022/04/08สถิติการลงทะเบียนผู้สูงอายุสถิติเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ2022-04-08 14:11:01
2022/04/08สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด2022-04-08 14:08:02
2022/04/08สถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ2022-04-08 14:03:01
2022/04/08สถิติซ่อมแซมประปาสถิติซ่อมแซมประปา2022-04-08 13:59:57
2022/04/08สถิติการจัดเก็บภาษีสถิติซ่การจัดเก็บภาษี2022-04-08 13:57:25
2022/04/08สถิติการจดทะเบียนพานิชย์ บริการ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2565สถิติซ่การจดทะเบียนพานิชย์2022-04-08 13:52:39
2022/04/05ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง กำหนดแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมประกาศกำหนดแนวทางเสริมสร้างค่านิยม2022-04-05 11:35:00
2022/04/05ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-05 10:50:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๘ รายการ2022-04-04 12:24:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-04 10:51:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-04 10:39:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. จากบ้านนางเมตตา ดวงภูเมฆ ถึงบ้าน นายพรชัย เวินชุม บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-04 09:00:00
2022/04/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25652022-04-01 14:42:00
2022/04/01มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานการวิเคราะหฺผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.25652022-04-01 12:01:00
2022/03/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-03-01 13:00:00
2022/02/12ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-12 10:44:00
2022/02/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน ๕5 ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-11 10:38:00
2022/02/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบระบบประปาผิวดิน บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-11 09:29:00
2022/02/04เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.๑๑๔-๐๑๘ จากสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ๕,๔๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-02-04 18:24:00
2022/02/04ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.๑๑๔-๐๑๘ จากสายบ้านน้ำปุ้นหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ๕,๔๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน2022-02-04 18:11:00
2022/02/03แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565O212022-02-03 15:54:00
2022/02/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดจำนวน ๑ รายการ2022-02-02 16:08:00
2022/02/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง2022-02-02 16:07:00
2022/02/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-02 10:49:00
2022/02/02เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-02 10:48:00
2022/02/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-02 10:46:00
2022/02/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25652022-02-01 12:00:00
2022/01/31ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม2022-01-31 15:50:00
2022/01/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)2022-01-29 10:37:00
2022/01/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 25642022-01-03 10:30:00
2021/12/30คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล2021-12-30 10:39:00
2021/12/30คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-12-30 10:29:00
2021/12/29ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2564)2021-12-29 15:09:00
2021/12/12ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-12 10:57:00
2021/12/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25642021-12-01 16:39:00
2021/11/28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25642021-11-28 16:37:00
2021/11/28รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564O12. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบปี 642021-11-28 13:08:00
2021/10/29แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565O102021-10-29 12:16:00
2021/10/29แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แผนพัฒฯ66 702021-10-29 10:44:00
2021/10/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การจัดแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25652021-10-29 09:27:00
2021/10/28แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565O21เพิ่มเติม2021-10-28 15:39:00
2021/10/28รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564O20รวม2021-10-28 15:31:00
2021/10/28แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565O18แผนการใช้จ่ายเงิน2021-10-28 14:59:00
2021/10/12รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรรายงานติดตามและประเมินผลแผนบุคลากรปี642021-10-12 16:57:00
2021/10/04นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2565นโยบายบุคคล652021-10-04 16:49:00
2021/10/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25642021-10-03 16:08:00
2021/10/03รายงานข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 25642021-10-03 15:01:00
2021/10/03รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564รายงานผลการดำเนินโครงการลดงานใช้พลังงานในภาครัฐ 25 …2021-10-03 10:46:00
2021/10/01ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-01 09:45:00
2021/09/29ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ – บ้านเมืองภู หมู่ที่ ๙ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๒๘ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-29 15:30:00
2021/09/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-28 13:30:00
2021/09/18หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565หลักเกณฑ์ประเมินผล652021-09-18 08:58:00
2021/09/15ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-15 09:42:00
2021/09/14เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศ652021-09-14 12:00:00
2021/09/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-14 10:35:00
2021/09/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-14 10:18:00
2021/09/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2021-09-10 10:30:00
2021/09/01คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน2021-09-01 10:33:00
2021/06/19แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 32021-06-19 14:45:00
2021/06/16บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการควบคุมยาสูบ2021-06-16 10:21:00
2021/05/19คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีคำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษา …2021-05-19 18:59:00
2021/05/18คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่กำกับดูแลของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-05-18 11:14:00
2021/05/16ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.25602021-05-16 10:13:00
2021/05/16ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับร้านค้าปลีก2021-05-16 10:07:00
2021/05/15ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก2021-05-15 13:35:00
2021/05/14ยื่นคำร้องขอบริการเก็บขยะ (กรณีพิเศษ)กำลังโหลด…2021-05-14 09:57:33
2021/05/14คำร้องขอการบริการน้ำ (กรณีพิเศษ)กำลังโหลด…2021-05-14 09:42:25
2021/05/14การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 25642021-05-14 04:10:36
2021/05/14มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 25632021-05-14 04:09:00
2021/05/14รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25632021-05-14 04:04:39
2021/05/14รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 25642021-05-14 03:43:34
2021/05/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  รอบ 6 เดือน2021-05-14 03:37:14
2021/05/14การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 25642021-05-14 03:10:27
2021/05/14การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25642021-05-14 03:08:08
2021/05/14ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25642021-05-14 02:52:42
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ 2)2021-05-14 02:44:54
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:43:32
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 25622021-05-14 02:42:27
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 25622021-05-14 02:41:13
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:39:36
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 25602021-05-14 02:37:19
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:35:26
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:34:01
2021/05/14พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25422021-05-14 02:32:43
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:31:24
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-05-14 02:29:16
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)2021-05-14 02:28:04
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25632021-05-14 02:26:12
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25642021-05-14 02:23:56
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-05-14 02:22:42
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-05-14 02:20:17
2021/05/14หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศเทศบ …2021-05-14 02:15:34
2021/05/14แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)2021-05-14 01:36:33
2021/05/14บันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-05-14 01:32:44
2021/05/14แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 25662021-05-14 01:28:20
2021/05/14การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564บันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนา …2021-05-14 01:26:47
2021/05/13รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25632021-05-13 18:22:30
2021/05/13นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25642021-05-13 18:16:31
2021/05/13รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน2021-05-13 17:11:59
2021/05/13แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25642021-05-13 17:08:27
2021/05/13รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 25632021-05-13 15:06:53
2021/05/13สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต2021-05-13 14:55:14
2021/05/13สถิติเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ2021-05-13 14:53:55
2021/05/13ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2564สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์สถิติการจัดเก็บภาษีสถิติซ่ …2021-05-13 14:31:33
2021/05/13สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด2021-05-13 14:30:26
2021/05/13สถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ2021-05-13 14:27:04
2021/05/13สถิติซ่อมแซมประปา2021-05-13 14:25:51
2021/05/13สถิติการจัดเก็บภาษี2021-05-13 14:24:34
2021/05/13สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์2021-05-13 14:23:02
2021/05/13รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน2021-05-13 13:57:15
2021/05/11รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563O122021-05-11 11:36:09
2021/05/01นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่2021-05-01 11:19:00
2021/04/10จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 25642021-04-10 13:26:00
2021/04/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนั …2021-04-08 16:10:16
2021/04/05กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”วันที่ 2 เมษายน 2564 นางพิสนภางค์ เกษทองมา รองปลัด …2021-04-05 16:09:00
2021/04/01สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 642021-04-01 10:41:00
2021/03/31ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 ถึงมีนาคม 2565)2021-03-31 15:10:00
2021/03/24โครงการฝึกอบรม กปน. และ รปภ. ประจำที่เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดโครง …2021-03-24 16:27:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:58:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:56:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:55:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:53:00
2021/03/10จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25642021-03-10 14:01:00
2021/03/05รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นำโดยน …2021-03-05 16:40:00
2021/03/01สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 642021-03-01 10:41:00
2021/02/25ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔2021-02-25 10:00:00
2021/02/15รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างเป …2021-02-15 17:11:00
2021/02/08จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 25642021-02-08 15:17:00
2021/02/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด2021-02-08 09:51:00
2021/02/05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง2021-02-05 09:48:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน2021-02-04 09:47:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศพด.บ้านภูแล่นช้าง2021-02-04 09:46:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 ถัง2021-02-04 09:44:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด)2021-02-04 09:39:00
2021/02/01สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25642021-02-01 15:35:00
2021/01/25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด2021-01-25 10:21:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา2021-01-22 10:23:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง ทต.ภูแล่นช้าง2021-01-22 10:22:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง2021-01-22 10:17:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำพะยัง ถึงนานางพิกุล ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 32021-01-22 10:04:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด2021-01-22 10:02:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง2021-01-22 10:01:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา2021-01-22 10:00:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง2021-01-22 09:59:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด2021-01-22 09:58:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา2021-01-22 09:57:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา2021-01-22 09:57:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง2021-01-22 09:56:00
2021/01/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน ของทต.ภูแล่นช้าง2021-01-19 09:52:00
2021/01/13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-01-13 09:34:00
2021/01/08พิธีอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตรายวันที่ 8 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดย นายส …2021-01-08 17:28:00
2021/01/07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโรงกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 12021-01-07 09:40:00
2021/01/06จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 25632021-01-06 15:29:00
2021/01/04สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25632021-01-04 15:30:00
2020/12/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบลำพะยัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-29 10:15:00
2020/12/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านน้ำปุ้น ม.10 – บ้านโนนนาคำ ม.5 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-29 09:37:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าเมืองภู – นานางคำพันธุ์ ฉ่ำสบาย บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-22 10:19:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบลำพะยัง – นานายสมเกียรติ นรภาร บ้านโนนศาลา ม.3 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-22 10:13:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาบบุญทัย อนันตะ – ทางกันไฟ บ้านน้ำปุ้น ม.102020-12-22 10:09:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางแก้ว โพธิ์หอม – นานายสิงห์ เพียรภูเขา หมู่ที่ 12020-12-22 10:06:00
2020/12/21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 – บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-21 09:54:00
2020/12/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน ของ ทต.ภูแล่นช้าง2020-12-12 10:11:00
2020/12/10จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 25632020-12-10 15:34:00
2020/12/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตา …2020-12-02 15:46:54
2020/12/01สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 25632020-12-01 15:26:00
2020/11/29กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนเจ้าปู่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พร้อมทั้ …2020-11-29 16:06:00
2020/11/18แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ประกาศใช้แผนการ …2020-11-18 14:22:11
2020/11/18ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒฯ ปี 2563 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2564ประชุมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง …2020-11-18 10:07:07
2020/11/10จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 25632020-11-10 15:39:00
2020/11/06ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด2020-11-06 10:16:00
2020/11/06ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง2020-11-06 09:49:00
2020/11/05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน ทต.ภูแล่นช้าง2020-11-05 10:24:00
2020/11/03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์พระราชินี (สก.) ขนาด 60×90 เมตร จำนวน 50 ผืน )2020-11-03 09:42:00
2020/11/02สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-02 15:23:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง (นางสาวนุชนารถ เจริญสุข)2020-10-30 17:06:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองช่าง (นายพนม เจริญศรี)2020-10-30 17:05:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ (นายปรีชา หาชม)2020-10-30 17:02:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ (นายจักรวุธ จันทะงาม)2020-10-30 17:01:00
2020/10/30แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 25642020-10-30 15:21:00
2020/10/30สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632020-10-30 10:04:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ศพด. (นางสาวมุกดา ไวแพน)2020-10-30 09:20:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด. (นางสมร ใจศิริ)2020-10-30 09:18:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอย (นายอาทิตย์ ทองโคตร)2020-10-30 09:17:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ทต.ภูแล่นช้าง (นางหนูจิตร ศรีหนองแสง)2020-10-30 09:14:00
2020/10/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดพร้อมแต่งหน้านางรำ จำนวน ๑๐๐ คน ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-29 09:31:00
2020/10/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารผู้เข้าร่วมในขบานแห่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-29 09:29:00
2020/10/28คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลคำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง  มอบอำนาจให้รองปล …2020-10-28 18:49:00
2020/10/18คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลคำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง  มอบอำนาจให้รองปล …2020-10-18 18:34:00
2020/10/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ม …2020-10-08 15:42:31
2020/10/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ทต.ภูแล่นช้าง2020-10-01 09:27:00
2020/10/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ ทต.ภูแล่นช้าง (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)2020-10-01 09:25:00
2020/10/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง (เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563)2020-10-01 09:22:00
2020/09/11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญ …2020-09-11 16:23:11
2020/08/21รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเท …2020-08-21 16:32:39
2020/08/17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างสมัยสามัญ สม …2020-08-17 17:21:00
2020/08/10รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและควา …2020-08-10 16:52:00
2020/08/10รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและควา …2020-08-10 16:46:00
2020/08/07ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเล …2020-08-07 15:00:22
2020/08/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเท …2020-08-03 16:14:36
2020/07/17โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2563โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ …2020-07-17 11:34:04
2020/07/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนO112020-07-14 20:50:52
2020/07/14การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2020-07-14 14:16:34
2020/07/14การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2020-07-14 14:09:56
2020/07/09เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2020-07-09 14:11:26
2020/06/30แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ผด.2 ผด.1 ใหม่2020-06-30 08:57:33
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2 …2020-06-26 14:54:28
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน256 …2020-06-26 14:53:29
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 25 …2020-06-26 14:52:04
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ …2020-06-26 14:42:08
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25 …2020-06-26 14:36:37
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2 …2020-06-26 14:34:44
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน …2020-06-26 14:33:18
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือ …2020-06-26 14:30:53
2020/06/17ช่องทางร้องเรียนการทุจริตกำลังโหลด…2020-06-17 11:24:23
2020/06/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)O402020-06-14 11:09:06
2020/06/14การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานบันทึกข้อความo43แก้2020-06-14 09:05:36
2020/06/14การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563บันทึกข้อความ O37แก้ไขล่าสุด2020-06-14 09:01:13
2020/06/14การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563O362020-06-14 08:52:40
2020/06/14ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน O312020-06-14 08:37:19
2020/06/10[ประชาสัมพันธ์] รณรงค์การงดเผาตอฟางข้าว เศษวัชพืช หญ้าแห้งและพืชทางการเกษตรรณรงค์การงดเผาตอฟางข้าว เศษวัชพืช หญ้าแห้งและพืชทา …2020-06-10 17:16:00
2020/06/10ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนนาคำ ตำบลภูแล่นช้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประปา 20200624 00012020-06-10 10:01:42
2020/06/01ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี …2020-06-01 14:41:54
2020/06/01ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี …2020-06-01 14:17:23
2020/06/01แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่22020-06-01 04:27:30
2020/05/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563O412020-05-14 11:13:13
2020/05/13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๒ บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านนายอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง …2020-05-13 13:08:40
2020/05/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๕ บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก …2020-05-12 12:55:09
2020/04/24ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๒ บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านนายอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ 3 ล้าน 20200501 00022020-04-24 14:59:08
2020/04/23ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๕ บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ 1ล้าน 20200501 00012020-04-23 14:52:46
2020/04/14มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO422020-04-14 09:25:27
2020/04/06[ประชาสัมพันธ์] จังหวัดสะอาด “3Rs-ประชารัฐ”2020-04-06 16:39:00
2020/04/03รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก)บันทึกข้อความ O152020-04-03 04:41:35
2020/04/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ประกาศอัตราร้อยละของฐานเลื่อนเงินเดือนค2020-04-02 12:35:00
2020/04/01รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ …2020-04-01 05:53:09
2020/03/24ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานเทศบาลครั้2020-03-24 12:56:27
2020/03/24ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานจ้างครั้งที่2ปี25632020-03-24 12:53:14
2020/03/23ประกาศใช้เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญ …2020-03-23 15:37:06
2020/03/20ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือ …2020-03-20 15:06:03
2020/03/12[ประชาสัมพันธ์] การคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ คัดแยกขยะวันนี้… เพื่อสิ่งแวดล้ …2020-03-12 15:42:00
2020/02/28ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานประเภทวิชาการประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู …2020-02-28 14:36:05
2020/02/28กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ส …2020-02-28 14:09:46
2020/02/27ขบวนแห่เจ้าเมืองงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563ขบวนแห่เจ้าเมืองงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 25 …2020-02-27 16:08:29
2020/02/21รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสิินธุ …2020-02-21 15:50:52
2020/02/17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างสมัยสามัญ  ส …2020-02-17 17:05:00
2020/02/07แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่12020-02-07 04:19:48
2020/01/28การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคล …2020-01-28 11:37:42
2020/01/22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาล …2020-01-22 11:45:05
2020/01/17ประชุมจัดทำแผนงานโครงการ สปสช. 2563วันที่ 16 มกราคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล …2020-01-17 15:59:31
2020/01/17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2020-01-17 11:32:24
2020/01/16ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การรับสมัครสอบค …2020-01-16 15:46:32
2020/01/14รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี25622020-01-14 10:12:51
2020/01/14แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25632020-01-14 10:00:10
2020/01/06แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำ …2020-01-06 10:13:22
2020/01/02เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 …2020-01-02 10:47:09
2019/12/24ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษาป้ายประจำปี 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง การประชาสัมพันธ์ภ …2019-12-24 15:21:00
2019/12/20พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดพิธ …2019-12-20 16:08:35
2019/12/14นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 2563นโยบายการบริหาร2019-12-14 12:24:02
2019/12/06พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2562พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ …2019-12-06 11:39:07
2019/12/02ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ว …2019-12-02 07:23:08
2019/11/29แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบปร …2019-11-29 14:31:04
2019/11/29รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-11-29 11:28:24
2019/11/21รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเท …2019-11-21 16:33:23
2019/11/20รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบ …2019-11-20 10:53:11
2019/11/14แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563แผนพัฒนาบุคลากร632019-11-14 12:07:37
2019/10/17พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พรบ.เทศ …2019-10-17 11:47:44
2019/10/14รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลาก …2019-10-14 12:21:59
2019/10/14รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562O28รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานป …2019-10-14 12:20:00
2019/10/04รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562O162019-10-04 04:44:19
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานเทศบาลครั้งที่1ปี25632019-10-03 12:59:33
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานจ้างครั้งท2019-10-03 12:48:23
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563หลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทน632019-10-03 12:45:35
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน632019-10-03 12:41:31
2019/09/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา บ.โพธิ์แสง ม. ๗ – บ.โนนนาคำ ม. ๕ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๘๖๔ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)IMGประกาศผู้ชนะ 20190905 00012019-09-04 10:14:21
2019/09/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)IMGประกาศผู้ชนะ 2936000 20190905 00012019-09-04 10:12:33
2019/09/04ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-09-04 09:53:29
2019/08/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-08-30 11:22:48
2019/08/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-08-30 11:17:57
2019/08/23ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา บ.โพธิ์แสง ม. ๗ – บ.โนนนาคำ ม. ๕ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๘๖๔ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ2019-08-23 09:40:03
2019/08/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ2019-08-22 09:24:26
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:40:17
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:37:39
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:35:15
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:29:41
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ก …2019-08-20 15:27:35
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ก …2019-08-20 15:25:19
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ก …2019-08-20 15:09:29
2019/08/20พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค …2019-08-20 15:07:16
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค …2019-08-20 15:00:12
2019/08/14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-08-14 10:57:47
2019/08/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์แสง-บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๙๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. งานผิว PARA ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ 00012019-08-08 15:36:46
2019/08/08โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2562โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส …2019-08-08 10:50:17
2019/08/05ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-08-05 09:51:31
2019/08/01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา …2019-08-01 14:49:23
2019/08/01พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แ …2019-08-01 13:24:04
2019/08/01พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แ …2019-08-01 13:19:20
2019/07/23ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์แสง-บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๙๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. งานผิว PARA ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สแกน 9964000 00012019-07-23 10:52:01
2019/07/14แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร3ปี2019-07-14 12:05:44
2019/07/14โครงการครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวโครงการครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมส่งเสริมให้คว …2019-07-14 10:41:43
2019/07/13คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการคู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  อ …2019-07-13 11:19:36
2019/07/13โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมเสริม …2019-07-13 10:20:39
2019/07/12ประกาศร่างขอบเขตของงาน (tor) เรื่องจ้างก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์แสง-บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว๑,๙๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรงานผิว PARA ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก2019-07-12 15:04:20
2019/07/12โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัวโครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมการเต …2019-07-12 09:55:26
2019/07/04ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-07-04 09:49:34
2019/06/18แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)แผนพัฒนาท้องถิ่น61 65 ใหม่2019-06-18 04:11:09
2019/06/17ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท …2019-06-17 15:40:32
2019/06/17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข …2019-06-17 13:28:07
2019/06/13ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมค …2019-06-13 14:30:18
2019/06/06ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิ …2019-06-06 15:12:20
2019/06/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-06-06 09:47:30
2019/06/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม …2019-06-03 11:48:22
2019/05/21รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเท …2019-05-21 16:37:43
2019/05/01ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการจัดการร้อ …2019-05-01 14:33:53
2019/05/01ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส …2019-05-01 14:23:41
2019/05/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน …2019-05-01 11:47:13
2019/05/01ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-05-01 09:45:00
2019/04/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ  …2019-04-30 16:14:35
2019/04/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ  …2019-04-30 10:28:03
2019/04/04ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-04-04 09:43:22
2019/04/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม …2019-04-01 11:46:02
2019/03/05ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-03-05 09:41:27
2019/02/22ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับรองรายงานก …2019-02-22 10:39:44
2019/02/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  กำหนดสถานที่ หล …2019-02-11 10:40:20
2019/02/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-02-06 09:37:20
2019/02/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพั …2019-02-01 11:44:31
2019/02/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม …2019-02-01 11:36:06
2019/01/11ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ @มหาดไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลภูแล่ …2019-01-11 16:19:34
2019/01/10ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเ …2019-01-10 11:44:18
2019/01/07ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-01-07 09:25:08
2019/01/05ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันกา …2019-01-05 15:06:30
2019/01/05ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ขอเชิญพี่น้อง …2019-01-05 12:28:33
2019/01/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันกา …2019-01-04 14:41:05
2019/01/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม …2019-01-03 11:34:46
2018/12/27ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 2561ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เ …2018-12-27 11:27:00
2018/12/27เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 …2018-12-27 11:23:08
2018/12/18คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนคำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน …2018-12-18 18:23:00
2018/12/18รอยตีนไดโนเสาร์ วนอุทยานภูแฝกวนอุทยานภูแฝก (PHUFAEK FOREST PARK) วนอุทยานภูแฝก …2018-12-18 11:15:07
2018/12/18ศาลเจ้าแม่ย่าเบ้าศาลแม่ย่าเบ้า ปรากฏการณ์จากธรรมชาติการกัดกร่อนของน …2018-12-18 10:58:17
2018/12/13เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 …2018-12-13 10:11:31
2018/12/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2561ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2018-12-06 09:23:28
2018/12/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกา …2018-12-03 11:32:46
2018/11/15มอบถุงยังชีพนายสำราญ จรัสแผ้วมอบถุงยังชีพนายสำราญ จรัสแผ้ว วันที่ 15 พฤศจิกายน …2018-11-15 14:24:34
2018/11/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2018-11-06 09:22:36
2018/11/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม …2018-11-01 11:27:29
2018/10/23ถวายพวงมาลาและจุดเทียนชัยวันปิยะมหาราช 2561ถวายพวงมาลาและจุดเทียนชัยวันปิยะมหาราช 2561 วันที่ …2018-10-23 15:30:33
2018/10/15ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2562ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ปร …2018-10-15 07:32:23
2018/10/13ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาในหลวง รัชกาลที่ 9ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ …2018-10-13 15:05:23
2018/10/11ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง บ่ายวันท …2018-10-11 14:43:02
2018/10/11ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลภูแล่นช้างประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลภูแล่นช้าง วันที่ 1 …2018-10-11 14:03:29
2018/10/08ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2561ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2018-10-08 09:14:08
2018/09/21ส่งมอบถังขยะอันตรายส่งมอบถังขยะอันตราย วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลต …2018-09-21 13:53:27
2018/09/12แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2562แผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลภู …2018-09-12 13:17:51
2018/08/18การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้า …2018-08-18 15:17:08
2018/08/18ดอนหอ (ศาลญาปู่-ตา เมืองภูแล่นช้าง)ดอนหอ (ศาลญาปู่-ตา เมืองภูแล่นช้าง) ประวัติพอสังเข …2018-08-18 11:48:17
2018/08/15ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ว …2018-08-15 11:43:43
2018/08/12วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร …2018-08-12 11:29:17
2018/08/02ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 ฉบับที่4ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 …2018-08-02 11:23:03
2018/06/133 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์[ประชาสัมพันธ์]  3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอชไอวีและ …2018-06-13 14:56:51
2018/05/23ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาฯประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ …2018-05-23 14:46:50
2018/05/17ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตา …2018-05-17 09:02:00
2018/05/07รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2018-05-07 10:17:00
2018/04/24ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การโอนเงินงบประม …2018-04-24 09:58:05
2018/04/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การโอนเงินงบประ …2018-04-09 13:45:28
2018/04/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 พ.ศ.2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเ …2018-04-09 13:36:04
2018/04/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การโอนเงินงบประ …2018-04-09 11:59:15
2018/03/15ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญ …2018-03-15 12:03:41
2018/03/15ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญ …2018-03-15 11:44:20
2018/03/08จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 52018-03-08 14:23:53
2018/02/10จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2561จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 42018-02-10 14:21:59
2018/01/09จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2560จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 3Resize2018-01-09 14:39:49
2018/01/09ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีตำบลภูแล่นช้าง2018-01-09 14:21:16
2017/12/05เทศบาลตำบลภูแล่นช้างมอบอุปกรณ์คนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นาย …2017-12-05 08:30:40
2017/11/01ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนการด …2017-11-01 09:52:40
2017/10/20ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตร …2017-10-20 10:56:55
2017/10/15แผนผังเว็บไซต์2017-10-15 07:18:33
2017/10/02เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 …2017-10-02 15:40:23
2017/07/14แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.60 642017-07-14 10:21:04
2017/05/13ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ให้ใช้คู่มือสำห …2017-05-13 17:21:00
2016/11/22แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศ …2016-11-22 16:02:30
2016/11/01แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี2016-11-01 04:05:21
2016/07/14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย …2016-07-14 04:02:50
2016/07/14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2016-07-14 04:01:45
2016/07/14การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน2016-07-14 04:00:22
2016/07/14การรับชำระภาษีป้ายการรับชำระภาษีป้าย2016-07-14 03:59:04
2016/07/14การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่2016-07-14 03:57:28
2016/07/14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ข …2016-07-14 03:55:49
2016/07/14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ก …2016-07-14 03:54:46
2016/07/14การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป …2016-07-14 03:53:18
2016/07/14การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์(แก้ไข)2016-07-14 03:50:15
2016/07/14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิ …2016-07-14 03:48:01
2016/07/14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยท …2016-07-14 03:46:36
2016/07/14การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขน …2016-07-14 03:41:59
2015/12/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การประมูลจ้างด้ว …2015-12-09 10:43:30
0202/06/30ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565)0202-06-30 15:11:00
DateTitleContentAuthor
2023/01/06ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2565)2023-01-06 11:52:00
2022/12/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.027 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2101- บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 498.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,992.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-12-22 15:28:00
2022/12/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.022 สายทางบ้านน้ำปุ้น – นาหนามแท่ง หมู่ที่ 10 บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 595.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-12-22 13:26:00
2022/12/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.114.021 สายทางบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำปุ้นตำบลภูแล่นช้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,408.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-12-22 09:24:00
2022/12/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๒๗๘๘ กส รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-16 12:02:00
2022/12/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๕๙๒๐ กส รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-16 11:57:00
2022/12/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ -บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-16 11:55:00
2022/12/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-08 13:27:00
2022/12/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-08 13:17:00
2022/12/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-08 13:14:00
2022/12/06ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-12-06 12:04:00
2022/11/28ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศพด.บ้านภูแล่นช้าง (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-28 13:30:00
2022/11/28ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๔ โรงเรียน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-28 13:29:00
2022/11/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-16 13:38:00
2022/11/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-16 13:36:00
2022/11/16ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตในการจัดทำขยะเปียก ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-16 13:34:00
2022/11/15ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25652022-11-15 10:35:33
2022/11/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขบวนแห่และริ้วขบวน ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-04 13:40:00
2022/11/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำขบวนแห่และริ้วขบวน ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕2022-11-04 11:01:00
2022/11/02คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน2022-11-02 10:32:00
2022/11/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25652022-11-01 10:29:00
2022/10/31ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-10-31 11:05:00
2022/10/28ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแล่นช้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-10-28 13:41:00
2022/10/21ประกาศเทศบาลต ำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสัดวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์(สารส้ม – คลอรีน) ของ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-10-21 13:45:00
2022/10/20ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม – คลอรีน) ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-10-20 10:59:00
2022/10/04แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-10-04 13:37:00
2022/10/04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25652022-10-04 12:31:00
2022/10/03เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบัญญัติ 2565s2022-10-03 11:04:36
2022/09/30สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25652022-09-30 14:29:00
2022/09/30ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-09-30 11:03:00
2022/09/30ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-09-30 11:00:00
2022/09/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ2022-09-28 16:19:24
2022/09/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๐๓)2022-09-22 09:38:00
2022/09/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๐๓)2022-09-22 09:37:00
2022/09/16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทางเลียบลำห้วยโปร่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๔๘ หมู่ที่ ๒ บ้านคุ้มหัวเมือง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับ หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-16 09:45:00
2022/09/15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑-หนองขามเฒ่า รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๓ หมู่ที่ ๑ บ้านภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-15 09:43:00
2022/09/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เกิดจากน้ำเซาะ สายทางกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-14 16:17:00
2022/09/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One )ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง2022-09-14 16:12:00
2022/09/13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ จุดนา นายไสว แสนพันธุ์ ข้ามไปถึง นานายประมวล เพาะเจริญ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-09-13 16:09:00
2022/09/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ2022-09-12 16:15:00
2022/09/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมโลหะ) จำนวน ๑ เครื่อง2022-09-02 16:11:00
2022/09/02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25652022-09-02 12:27:00
2022/08/31ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานผิวทางคอนกรีตขยายผิวจราจร ๔๐.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตารางเมตร2022-08-31 13:12:00
2022/08/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง2022-08-29 16:16:00
2022/08/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายฝายน้ำล้น – นานายเพียง พานิชดี ผิวจราจรลูกรังบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง บดทับไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-29 13:20:00
2022/08/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ จุดนานางทรัพย์ ฤทธิโรจน์ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-29 12:57:00
2022/08/26ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ – บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร2022-08-26 13:18:00
2022/08/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายฮองกุด บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-11 13:45:00
2022/08/06สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25652022-08-06 14:24:00
2022/08/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑. สายทางบ้านโพธิ์แสง หมู่ที่๗ – บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๒. สายทางเข้าบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๓.สายทางบ้านเมืองภู หมู่ที่ ๙ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-04 13:42:00
2022/08/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25652022-08-02 16:09:43
2022/07/27ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายดาวไทย ดวงภูเมฆ ถึงบ้านนายตุ ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-27 13:40:00
2022/07/26ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายดาวไทย ดวงภูเมฆ ถึงบ้านนายตุ ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-26 13:41:00
2022/07/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๓๙ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑- บ้านนางล้อม โพธิ์คำ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-07-22 13:37:00
2022/07/05สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25652022-07-05 14:09:00
2022/06/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังรหัสทางหลวงถิ่นที่ กส.ถ. ๑๑๔-๐๒๑ สายทาง บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง2022-06-22 13:39:00
2022/06/04กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ …2022-06-04 16:17:00
2022/06/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 25652022-06-01 13:43:00
2022/05/25โครงการถนนสายบุญ ณ วัดบ้านน้ำปุ้น2022-05-25 16:00:00
2022/05/12ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12 10:42:00
2022/05/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 25652022-05-03 13:37:00
2022/04/29รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน รายงานผลการดำ …2022-04-29 13:12:00
2022/04/29รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564O412022-04-29 11:26:47
2022/04/29รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนO402022-04-29 11:23:54
2022/04/29แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2566-2570)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.ทต.ภู2022-04-29 11:09:19
2022/04/28ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา2022-04-28 17:08:08
2022/04/28รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนO19รวม2022-04-28 15:21:17
2022/04/28รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565O11.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ใหม่2022-04-28 12:28:29
2022/04/26การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤ …2022-04-26 11:14:00
2022/04/25ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดเดื่อ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-25 11:25:00
2022/04/22การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25652022-04-22 11:05:00
2022/04/18ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น2022-04-18 14:25:00
2022/04/18รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565การกำหนดมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำ …2022-04-18 12:14:00
2022/04/18ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบโรงกรองน้ำประปาผิวดินบ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-18 10:21:00
2022/04/12สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์12 เมษายน 2565 นายเฉลิมศักดิ์​ ชมภูเลิศ​ นายกเทศมน …2022-04-12 12:21:00
2022/04/11ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนวันที่ 11 เมษายน 2565 นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ นายก …2022-04-11 12:24:00
2022/04/11ประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมรูป กิจกรรม2022-04-11 11:40:00
2022/04/09การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2022-04-09 12:12:00
2022/04/09ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO312022-04-09 11:50:38
2022/04/09การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (รูป)2022-04-09 11:23:00
2022/04/09บันทึกข้อตกลงร่วมมือของบุคลากรในเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อตกลงนโยบายคุณธรรม2022-04-09 11:17:00
2022/04/09เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต2022-04-09 11:08:00
2022/04/08แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2022-04-08 14:43:47
2022/04/08รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 25642022-04-08 14:25:01
2022/04/08สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตสถิติเรื่อวร้อวเรียนทุจริต2022-04-08 14:13:32
2022/04/08สถิติการลงทะเบียนผู้สูงอายุสถิติเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ2022-04-08 14:11:01
2022/04/08สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด2022-04-08 14:08:02
2022/04/08สถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ2022-04-08 14:03:01
2022/04/08สถิติซ่อมแซมประปาสถิติซ่อมแซมประปา2022-04-08 13:59:57
2022/04/08สถิติการจัดเก็บภาษีสถิติซ่การจัดเก็บภาษี2022-04-08 13:57:25
2022/04/08สถิติการจดทะเบียนพานิชย์ บริการ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2565สถิติซ่การจดทะเบียนพานิชย์2022-04-08 13:52:39
2022/04/05ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง กำหนดแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมประกาศกำหนดแนวทางเสริมสร้างค่านิยม2022-04-05 11:35:00
2022/04/05ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-05 10:50:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน ๘ รายการ2022-04-04 12:24:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-04 10:51:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-04 10:39:00
2022/04/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. จากบ้านนางเมตตา ดวงภูเมฆ ถึงบ้าน นายพรชัย เวินชุม บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-04 09:00:00
2022/04/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25652022-04-01 14:42:00
2022/04/01มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานการวิเคราะหฺผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.25652022-04-01 12:01:00
2022/03/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-03-01 13:00:00
2022/02/12ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-12 10:44:00
2022/02/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน ๕5 ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-11 10:38:00
2022/02/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบระบบประปาผิวดิน บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-11 09:29:00
2022/02/04เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.๑๑๔-๐๑๘ จากสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ๕,๔๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-02-04 18:24:00
2022/02/04ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.๑๑๔-๐๑๘ จากสายบ้านน้ำปุ้นหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ๕,๔๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน2022-02-04 18:11:00
2022/02/03แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565O212022-02-03 15:54:00
2022/02/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดจำนวน ๑ รายการ2022-02-02 16:08:00
2022/02/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง2022-02-02 16:07:00
2022/02/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-02 10:49:00
2022/02/02เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-02 10:48:00
2022/02/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-02 10:46:00
2022/02/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25652022-02-01 12:00:00
2022/01/31ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม2022-01-31 15:50:00
2022/01/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)2022-01-29 10:37:00
2022/01/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 25642022-01-03 10:30:00
2021/12/30คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล2021-12-30 10:39:00
2021/12/30คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-12-30 10:29:00
2021/12/29ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2564)2021-12-29 15:09:00
2021/12/12ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-12 10:57:00
2021/12/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25642021-12-01 16:39:00
2021/11/28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25642021-11-28 16:37:00
2021/11/28รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564O12. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบปี 642021-11-28 13:08:00
2021/10/29แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565O102021-10-29 12:16:00
2021/10/29แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แผนพัฒฯ66 702021-10-29 10:44:00
2021/10/29ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การจัดแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25652021-10-29 09:27:00
2021/10/28แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565O21เพิ่มเติม2021-10-28 15:39:00
2021/10/28รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564O20รวม2021-10-28 15:31:00
2021/10/28แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565O18แผนการใช้จ่ายเงิน2021-10-28 14:59:00
2021/10/12รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรรายงานติดตามและประเมินผลแผนบุคลากรปี642021-10-12 16:57:00
2021/10/04นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2565นโยบายบุคคล652021-10-04 16:49:00
2021/10/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25642021-10-03 16:08:00
2021/10/03รายงานข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 25642021-10-03 15:01:00
2021/10/03รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564รายงานผลการดำเนินโครงการลดงานใช้พลังงานในภาครัฐ 25 …2021-10-03 10:46:00
2021/10/01ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-01 09:45:00
2021/09/29ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ – บ้านเมืองภู หมู่ที่ ๙ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๒๘ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-29 15:30:00
2021/09/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-28 13:30:00
2021/09/18หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565หลักเกณฑ์ประเมินผล652021-09-18 08:58:00
2021/09/15ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-15 09:42:00
2021/09/14เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศ652021-09-14 12:00:00
2021/09/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๖๗ ชุด เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก2021-09-14 10:35:00
2021/09/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-14 10:18:00
2021/09/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2021-09-10 10:30:00
2021/09/01คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน2021-09-01 10:33:00
2021/06/19แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 32021-06-19 14:45:00
2021/06/16บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการควบคุมยาสูบ2021-06-16 10:21:00
2021/05/19คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีคำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษา …2021-05-19 18:59:00
2021/05/18คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่กำกับดูแลของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-05-18 11:14:00
2021/05/16ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.25602021-05-16 10:13:00
2021/05/16ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับร้านค้าปลีก2021-05-16 10:07:00
2021/05/15ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก2021-05-15 13:35:00
2021/05/14ยื่นคำร้องขอบริการเก็บขยะ (กรณีพิเศษ)กำลังโหลด…2021-05-14 09:57:33
2021/05/14คำร้องขอการบริการน้ำ (กรณีพิเศษ)กำลังโหลด…2021-05-14 09:42:25
2021/05/14การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 25642021-05-14 04:10:36
2021/05/14มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 25632021-05-14 04:09:00
2021/05/14รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25632021-05-14 04:04:39
2021/05/14รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 25642021-05-14 03:43:34
2021/05/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  รอบ 6 เดือน2021-05-14 03:37:14
2021/05/14การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 25642021-05-14 03:10:27
2021/05/14การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25642021-05-14 03:08:08
2021/05/14ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25642021-05-14 02:52:42
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ 2)2021-05-14 02:44:54
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:43:32
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 25622021-05-14 02:42:27
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 25622021-05-14 02:41:13
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:39:36
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 25602021-05-14 02:37:19
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:35:26
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:34:01
2021/05/14พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25422021-05-14 02:32:43
2021/05/14ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2021-05-14 02:31:24
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-05-14 02:29:16
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)2021-05-14 02:28:04
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25632021-05-14 02:26:12
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25642021-05-14 02:23:56
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-05-14 02:22:42
2021/05/14ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-05-14 02:20:17
2021/05/14หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศเทศบ …2021-05-14 02:15:34
2021/05/14แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)2021-05-14 01:36:33
2021/05/14บันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-05-14 01:32:44
2021/05/14แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 25662021-05-14 01:28:20
2021/05/14การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564บันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนา …2021-05-14 01:26:47
2021/05/13รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25632021-05-13 18:22:30
2021/05/13นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25642021-05-13 18:16:31
2021/05/13รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน2021-05-13 17:11:59
2021/05/13แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25642021-05-13 17:08:27
2021/05/13รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 25632021-05-13 15:06:53
2021/05/13สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต2021-05-13 14:55:14
2021/05/13สถิติเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ2021-05-13 14:53:55
2021/05/13ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2564สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์สถิติการจัดเก็บภาษีสถิติซ่ …2021-05-13 14:31:33
2021/05/13สถิติเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด2021-05-13 14:30:26
2021/05/13สถิติซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ2021-05-13 14:27:04
2021/05/13สถิติซ่อมแซมประปา2021-05-13 14:25:51
2021/05/13สถิติการจัดเก็บภาษี2021-05-13 14:24:34
2021/05/13สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์2021-05-13 14:23:02
2021/05/13รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน2021-05-13 13:57:15
2021/05/11รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563O122021-05-11 11:36:09
2021/05/01นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่2021-05-01 11:19:00
2021/04/10จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 25642021-04-10 13:26:00
2021/04/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนั …2021-04-08 16:10:16
2021/04/05กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”วันที่ 2 เมษายน 2564 นางพิสนภางค์ เกษทองมา รองปลัด …2021-04-05 16:09:00
2021/04/01สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 642021-04-01 10:41:00
2021/03/31ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 ถึงมีนาคม 2565)2021-03-31 15:10:00
2021/03/24โครงการฝึกอบรม กปน. และ รปภ. ประจำที่เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดโครง …2021-03-24 16:27:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:58:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:56:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:55:00
2021/03/24ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-03-24 09:53:00
2021/03/10จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25642021-03-10 14:01:00
2021/03/05รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นำโดยน …2021-03-05 16:40:00
2021/03/01สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 642021-03-01 10:41:00
2021/02/25ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔2021-02-25 10:00:00
2021/02/15รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างเป …2021-02-15 17:11:00
2021/02/08จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 25642021-02-08 15:17:00
2021/02/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด2021-02-08 09:51:00
2021/02/05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง2021-02-05 09:48:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน2021-02-04 09:47:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศพด.บ้านภูแล่นช้าง2021-02-04 09:46:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 ถัง2021-02-04 09:44:00
2021/02/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด)2021-02-04 09:39:00
2021/02/01สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25642021-02-01 15:35:00
2021/01/25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด2021-01-25 10:21:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา2021-01-22 10:23:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง ทต.ภูแล่นช้าง2021-01-22 10:22:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง2021-01-22 10:17:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำพะยัง ถึงนานางพิกุล ถวิลถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 32021-01-22 10:04:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด2021-01-22 10:02:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง2021-01-22 10:01:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา2021-01-22 10:00:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง2021-01-22 09:59:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด2021-01-22 09:58:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา2021-01-22 09:57:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา2021-01-22 09:57:00
2021/01/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง2021-01-22 09:56:00
2021/01/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน ของทต.ภูแล่นช้าง2021-01-19 09:52:00
2021/01/13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง2021-01-13 09:34:00
2021/01/08พิธีอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตรายวันที่ 8 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดย นายส …2021-01-08 17:28:00
2021/01/07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโรงกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 12021-01-07 09:40:00
2021/01/06จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 25632021-01-06 15:29:00
2021/01/04สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25632021-01-04 15:30:00
2020/12/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบลำพะยัง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-29 10:15:00
2020/12/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านน้ำปุ้น ม.10 – บ้านโนนนาคำ ม.5 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-29 09:37:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าเมืองภู – นานางคำพันธุ์ ฉ่ำสบาย บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-22 10:19:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบลำพะยัง – นานายสมเกียรติ นรภาร บ้านโนนศาลา ม.3 ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-22 10:13:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานาบบุญทัย อนันตะ – ทางกันไฟ บ้านน้ำปุ้น ม.102020-12-22 10:09:00
2020/12/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางแก้ว โพธิ์หอม – นานายสิงห์ เพียรภูเขา หมู่ที่ 12020-12-22 10:06:00
2020/12/21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 – บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลภูแล่นช้าง2020-12-21 09:54:00
2020/12/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน ของ ทต.ภูแล่นช้าง2020-12-12 10:11:00
2020/12/10จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 25632020-12-10 15:34:00
2020/12/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตา …2020-12-02 15:46:54
2020/12/01สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 25632020-12-01 15:26:00
2020/11/29กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนเจ้าปู่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  พร้อมทั้ …2020-11-29 16:06:00
2020/11/18แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ประกาศใช้แผนการ …2020-11-18 14:22:11
2020/11/18ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒฯ ปี 2563 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2564ประชุมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง …2020-11-18 10:07:07
2020/11/10จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 25632020-11-10 15:39:00
2020/11/06ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด2020-11-06 10:16:00
2020/11/06ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง2020-11-06 09:49:00
2020/11/05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน ทต.ภูแล่นช้าง2020-11-05 10:24:00
2020/11/03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์พระราชินี (สก.) ขนาด 60×90 เมตร จำนวน 50 ผืน )2020-11-03 09:42:00
2020/11/02สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-02 15:23:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง (นางสาวนุชนารถ เจริญสุข)2020-10-30 17:06:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองช่าง (นายพนม เจริญศรี)2020-10-30 17:05:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ (นายปรีชา หาชม)2020-10-30 17:02:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ (นายจักรวุธ จันทะงาม)2020-10-30 17:01:00
2020/10/30แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 25642020-10-30 15:21:00
2020/10/30สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632020-10-30 10:04:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ศพด. (นางสาวมุกดา ไวแพน)2020-10-30 09:20:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด. (นางสมร ใจศิริ)2020-10-30 09:18:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอย (นายอาทิตย์ ทองโคตร)2020-10-30 09:17:00
2020/10/30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ทต.ภูแล่นช้าง (นางหนูจิตร ศรีหนองแสง)2020-10-30 09:14:00
2020/10/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดพร้อมแต่งหน้านางรำ จำนวน ๑๐๐ คน ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-29 09:31:00
2020/10/29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารผู้เข้าร่วมในขบานแห่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-29 09:29:00
2020/10/28คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลคำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง  มอบอำนาจให้รองปล …2020-10-28 18:49:00
2020/10/18คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลคำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง  มอบอำนาจให้รองปล …2020-10-18 18:34:00
2020/10/08ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ม …2020-10-08 15:42:31
2020/10/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ทต.ภูแล่นช้าง2020-10-01 09:27:00
2020/10/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ ทต.ภูแล่นช้าง (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)2020-10-01 09:25:00
2020/10/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านภูแล่นช้าง (เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563)2020-10-01 09:22:00
2020/09/11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญ …2020-09-11 16:23:11
2020/08/21รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเท …2020-08-21 16:32:39
2020/08/17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างสมัยสามัญ สม …2020-08-17 17:21:00
2020/08/10รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและควา …2020-08-10 16:52:00
2020/08/10รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและควา …2020-08-10 16:46:00
2020/08/07ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเล …2020-08-07 15:00:22
2020/08/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเท …2020-08-03 16:14:36
2020/07/17โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2563โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ …2020-07-17 11:34:04
2020/07/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนO112020-07-14 20:50:52
2020/07/14การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2020-07-14 14:16:34
2020/07/14การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2020-07-14 14:09:56
2020/07/09เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2020-07-09 14:11:26
2020/06/30แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ผด.2 ผด.1 ใหม่2020-06-30 08:57:33
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2 …2020-06-26 14:54:28
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน256 …2020-06-26 14:53:29
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 25 …2020-06-26 14:52:04
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ …2020-06-26 14:42:08
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25 …2020-06-26 14:36:37
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2 …2020-06-26 14:34:44
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน …2020-06-26 14:33:18
2020/06/26สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือ …2020-06-26 14:30:53
2020/06/17ช่องทางร้องเรียนการทุจริตกำลังโหลด…2020-06-17 11:24:23
2020/06/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)O402020-06-14 11:09:06
2020/06/14การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานบันทึกข้อความo43แก้2020-06-14 09:05:36
2020/06/14การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563บันทึกข้อความ O37แก้ไขล่าสุด2020-06-14 09:01:13
2020/06/14การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563O362020-06-14 08:52:40
2020/06/14ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน O312020-06-14 08:37:19
2020/06/10[ประชาสัมพันธ์] รณรงค์การงดเผาตอฟางข้าว เศษวัชพืช หญ้าแห้งและพืชทางการเกษตรรณรงค์การงดเผาตอฟางข้าว เศษวัชพืช หญ้าแห้งและพืชทา …2020-06-10 17:16:00
2020/06/10ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนนาคำ ตำบลภูแล่นช้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประปา 20200624 00012020-06-10 10:01:42
2020/06/01ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี …2020-06-01 14:41:54
2020/06/01ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี …2020-06-01 14:17:23
2020/06/01แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่22020-06-01 04:27:30
2020/05/14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563O412020-05-14 11:13:13
2020/05/13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๒ บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านนายอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง …2020-05-13 13:08:40
2020/05/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๕ บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก …2020-05-12 12:55:09
2020/04/24ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๒ บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ ไปบ้านนายอ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ 3 ล้าน 20200501 00022020-04-24 14:59:08
2020/04/23ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๑๔-๐๐๕ บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ 1ล้าน 20200501 00012020-04-23 14:52:46
2020/04/14มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO422020-04-14 09:25:27
2020/04/06[ประชาสัมพันธ์] จังหวัดสะอาด “3Rs-ประชารัฐ”2020-04-06 16:39:00
2020/04/03รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก)บันทึกข้อความ O152020-04-03 04:41:35
2020/04/02ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ประกาศอัตราร้อยละของฐานเลื่อนเงินเดือนค2020-04-02 12:35:00
2020/04/01รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ …2020-04-01 05:53:09
2020/03/24ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานเทศบาลครั้2020-03-24 12:56:27
2020/03/24ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานจ้างครั้งที่2ปี25632020-03-24 12:53:14
2020/03/23ประกาศใช้เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญ …2020-03-23 15:37:06
2020/03/20ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือ …2020-03-20 15:06:03
2020/03/12[ประชาสัมพันธ์] การคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ คัดแยกขยะวันนี้… เพื่อสิ่งแวดล้ …2020-03-12 15:42:00
2020/02/28ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานประเภทวิชาการประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู …2020-02-28 14:36:05
2020/02/28กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ส …2020-02-28 14:09:46
2020/02/27ขบวนแห่เจ้าเมืองงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563ขบวนแห่เจ้าเมืองงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 25 …2020-02-27 16:08:29
2020/02/21รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสิินธุ …2020-02-21 15:50:52
2020/02/17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างสมัยสามัญ  ส …2020-02-17 17:05:00
2020/02/07แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่12020-02-07 04:19:48
2020/01/28การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคล …2020-01-28 11:37:42
2020/01/22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาล …2020-01-22 11:45:05
2020/01/17ประชุมจัดทำแผนงานโครงการ สปสช. 2563วันที่ 16 มกราคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล …2020-01-17 15:59:31
2020/01/17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2020-01-17 11:32:24
2020/01/16ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การรับสมัครสอบค …2020-01-16 15:46:32
2020/01/14รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี25622020-01-14 10:12:51
2020/01/14แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25632020-01-14 10:00:10
2020/01/06แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำ …2020-01-06 10:13:22
2020/01/02เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 …2020-01-02 10:47:09
2019/12/24ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษาป้ายประจำปี 2563ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง การประชาสัมพันธ์ภ …2019-12-24 15:21:00
2019/12/20พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดพิธ …2019-12-20 16:08:35
2019/12/14นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 2563นโยบายการบริหาร2019-12-14 12:24:02
2019/12/06พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2562พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ …2019-12-06 11:39:07
2019/12/02ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ว …2019-12-02 07:23:08
2019/11/29แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบปร …2019-11-29 14:31:04
2019/11/29รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-11-29 11:28:24
2019/11/21รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเท …2019-11-21 16:33:23
2019/11/20รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบ …2019-11-20 10:53:11
2019/11/14แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563แผนพัฒนาบุคลากร632019-11-14 12:07:37
2019/10/17พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พรบ.เทศ …2019-10-17 11:47:44
2019/10/14รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลาก …2019-10-14 12:21:59
2019/10/14รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562O28รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานป …2019-10-14 12:20:00
2019/10/04รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562O162019-10-04 04:44:19
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานเทศบาลครั้งที่1ปี25632019-10-03 12:59:33
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลพนักงานจ้างครั้งท2019-10-03 12:48:23
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563หลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทน632019-10-03 12:45:35
2019/10/03ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน632019-10-03 12:41:31
2019/09/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา บ.โพธิ์แสง ม. ๗ – บ.โนนนาคำ ม. ๕ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๘๖๔ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)IMGประกาศผู้ชนะ 20190905 00012019-09-04 10:14:21
2019/09/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)IMGประกาศผู้ชนะ 2936000 20190905 00012019-09-04 10:12:33
2019/09/04ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-09-04 09:53:29
2019/08/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-08-30 11:22:48
2019/08/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-08-30 11:17:57
2019/08/23ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา บ.โพธิ์แสง ม. ๗ – บ.โนนนาคำ ม. ๕ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๘๖๔ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ2019-08-23 09:40:03
2019/08/22ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ – บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ2019-08-22 09:24:26
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:40:17
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:37:39
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:35:15
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่า …2019-08-20 15:29:41
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ก …2019-08-20 15:27:35
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ก …2019-08-20 15:25:19
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ก …2019-08-20 15:09:29
2019/08/20พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค …2019-08-20 15:07:16
2019/08/20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค …2019-08-20 15:00:12
2019/08/14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2019-08-14 10:57:47
2019/08/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์แสง-บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๙๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. งานผิว PARA ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ 00012019-08-08 15:36:46
2019/08/08โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2562โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส …2019-08-08 10:50:17
2019/08/05ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-08-05 09:51:31
2019/08/01ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา …2019-08-01 14:49:23
2019/08/01พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แ …2019-08-01 13:24:04
2019/08/01พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แ …2019-08-01 13:19:20
2019/07/23ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์แสง-บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๙๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. งานผิว PARA ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สแกน 9964000 00012019-07-23 10:52:01
2019/07/14แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร3ปี2019-07-14 12:05:44
2019/07/14โครงการครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวโครงการครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมส่งเสริมให้คว …2019-07-14 10:41:43
2019/07/13คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการคู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  อ …2019-07-13 11:19:36
2019/07/13โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมเสริม …2019-07-13 10:20:39
2019/07/12ประกาศร่างขอบเขตของงาน (tor) เรื่องจ้างก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์แสง-บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว๑,๙๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรงานผิว PARA ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก2019-07-12 15:04:20
2019/07/12โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัวโครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลภูแล่นช้าง กิจกรรมการเต …2019-07-12 09:55:26
2019/07/04ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-07-04 09:49:34
2019/06/18แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)แผนพัฒนาท้องถิ่น61 65 ใหม่2019-06-18 04:11:09
2019/06/17ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท …2019-06-17 15:40:32
2019/06/17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข …2019-06-17 13:28:07
2019/06/13ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมค …2019-06-13 14:30:18
2019/06/06ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิ …2019-06-06 15:12:20
2019/06/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-06-06 09:47:30
2019/06/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม …2019-06-03 11:48:22
2019/05/21รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อพนักงานเท …2019-05-21 16:37:43
2019/05/01ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการจัดการร้อ …2019-05-01 14:33:53
2019/05/01ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส …2019-05-01 14:23:41
2019/05/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน …2019-05-01 11:47:13
2019/05/01ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-05-01 09:45:00
2019/04/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ  …2019-04-30 16:14:35
2019/04/30รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ  …2019-04-30 10:28:03
2019/04/04ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-04-04 09:43:22
2019/04/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม …2019-04-01 11:46:02
2019/03/05ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-03-05 09:41:27
2019/02/22ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับรองรายงานก …2019-02-22 10:39:44
2019/02/11ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  กำหนดสถานที่ หล …2019-02-11 10:40:20
2019/02/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-02-06 09:37:20
2019/02/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพั …2019-02-01 11:44:31
2019/02/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม …2019-02-01 11:36:06
2019/01/11ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ @มหาดไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลภูแล่ …2019-01-11 16:19:34
2019/01/10ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเ …2019-01-10 11:44:18
2019/01/07ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2562ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2019-01-07 09:25:08
2019/01/05ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันกา …2019-01-05 15:06:30
2019/01/05ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ขอเชิญพี่น้อง …2019-01-05 12:28:33
2019/01/04ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันกา …2019-01-04 14:41:05
2019/01/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม …2019-01-03 11:34:46
2018/12/27ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 2561ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เ …2018-12-27 11:27:00
2018/12/27เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 …2018-12-27 11:23:08
2018/12/18คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนคำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน …2018-12-18 18:23:00
2018/12/18รอยตีนไดโนเสาร์ วนอุทยานภูแฝกวนอุทยานภูแฝก (PHUFAEK FOREST PARK) วนอุทยานภูแฝก …2018-12-18 11:15:07
2018/12/18ศาลเจ้าแม่ย่าเบ้าศาลแม่ย่าเบ้า ปรากฏการณ์จากธรรมชาติการกัดกร่อนของน …2018-12-18 10:58:17
2018/12/13เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 …2018-12-13 10:11:31
2018/12/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2561ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2018-12-06 09:23:28
2018/12/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกา …2018-12-03 11:32:46
2018/11/15มอบถุงยังชีพนายสำราญ จรัสแผ้วมอบถุงยังชีพนายสำราญ จรัสแผ้ว วันที่ 15 พฤศจิกายน …2018-11-15 14:24:34
2018/11/06ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2018-11-06 09:22:36
2018/11/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม …2018-11-01 11:27:29
2018/10/23ถวายพวงมาลาและจุดเทียนชัยวันปิยะมหาราช 2561ถวายพวงมาลาและจุดเทียนชัยวันปิยะมหาราช 2561 วันที่ …2018-10-23 15:30:33
2018/10/15ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปี 2562ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ปร …2018-10-15 07:32:23
2018/10/13ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาในหลวง รัชกาลที่ 9ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ …2018-10-13 15:05:23
2018/10/11ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง บ่ายวันท …2018-10-11 14:43:02
2018/10/11ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลภูแล่นช้างประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลภูแล่นช้าง วันที่ 1 …2018-10-11 14:03:29
2018/10/08ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2561ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ …2018-10-08 09:14:08
2018/09/21ส่งมอบถังขยะอันตรายส่งมอบถังขยะอันตราย วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลต …2018-09-21 13:53:27
2018/09/12แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2562แผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลภู …2018-09-12 13:17:51
2018/08/18การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้า …2018-08-18 15:17:08
2018/08/18ดอนหอ (ศาลญาปู่-ตา เมืองภูแล่นช้าง)ดอนหอ (ศาลญาปู่-ตา เมืองภูแล่นช้าง) ประวัติพอสังเข …2018-08-18 11:48:17
2018/08/15ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ว …2018-08-15 11:43:43
2018/08/12วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร …2018-08-12 11:29:17
2018/08/02ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 ฉบับที่4ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 …2018-08-02 11:23:03
2018/06/133 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์[ประชาสัมพันธ์]  3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอชไอวีและ …2018-06-13 14:56:51
2018/05/23ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาฯประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ …2018-05-23 14:46:50
2018/05/17ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตา …2018-05-17 09:02:00
2018/05/07รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ ส …2018-05-07 10:17:00
2018/04/24ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การโอนเงินงบประม …2018-04-24 09:58:05
2018/04/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การโอนเงินงบประ …2018-04-09 13:45:28
2018/04/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 พ.ศ.2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเ …2018-04-09 13:36:04
2018/04/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  การโอนเงินงบประ …2018-04-09 11:59:15
2018/03/15ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญ …2018-03-15 12:03:41
2018/03/15ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญ …2018-03-15 11:44:20
2018/03/08จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 52018-03-08 14:23:53
2018/02/10จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2561จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 42018-02-10 14:21:59
2018/01/09จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2560จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 3Resize2018-01-09 14:39:49
2018/01/09ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีตำบลภูแล่นช้าง2018-01-09 14:21:16
2017/12/05เทศบาลตำบลภูแล่นช้างมอบอุปกรณ์คนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นาย …2017-12-05 08:30:40
2017/11/01ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนการด …2017-11-01 09:52:40
2017/10/20ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตร …2017-10-20 10:56:55
2017/10/15แผนผังเว็บไซต์2017-10-15 07:18:33
2017/10/02เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 …2017-10-02 15:40:23
2017/07/14แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.60 642017-07-14 10:21:04
2017/05/13ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  ให้ใช้คู่มือสำห …2017-05-13 17:21:00
2016/11/22แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศ …2016-11-22 16:02:30
2016/11/01แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี2016-11-01 04:05:21
2016/07/14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย …2016-07-14 04:02:50
2016/07/14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2016-07-14 04:01:45
2016/07/14การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน2016-07-14 04:00:22
2016/07/14การรับชำระภาษีป้ายการรับชำระภาษีป้าย2016-07-14 03:59:04
2016/07/14การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่2016-07-14 03:57:28
2016/07/14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ข …2016-07-14 03:55:49
2016/07/14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ก …2016-07-14 03:54:46
2016/07/14การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป …2016-07-14 03:53:18
2016/07/14การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์(แก้ไข)2016-07-14 03:50:15
2016/07/14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิ …2016-07-14 03:48:01
2016/07/14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยท …2016-07-14 03:46:36
2016/07/14การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขน …2016-07-14 03:41:59
2015/12/09ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การประมูลจ้างด้ว …2015-12-09 10:43:30
0202/06/30ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565)0202-06-30 15:11:00

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
[rss_gprocurement type=”P0″]
[rss_gprocurement type=”B0″]

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
[rss_gprocurement type=”15″]
[rss_gprocurement type=”D0″]
[rss_gprocurement type=”W0″]

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
[rss_gprocurement type=”D1″]
[rss_gprocurement type=”W1″]
[rss_gprocurement type=”D2″]
[rss_gprocurement type=”W2″]

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/02/2566หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว43231/01/256631/01/2566
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือกพส.มท 0810.6/ว41631/01/256631/01/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.2/ว42231/01/256631/01/2566
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565กค.มท 0803.3/ว41531/01/256631/01/2566
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.2/ว40630/01/256631/01/2566
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว73630/01/256631/01/2566
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรมกพส.มท 0810.7/ว39330/01/256631/01/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กศ.มท 0816.2/ว32526/01/256631/01/2566
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566กศ.มท 0816.3/ว41430/01/256630/01/2566
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)กพส.มท 0810.8/ว36527/01/256630/01/2566
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.3/ว40130/01/256630/01/2566
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540กม.มท 0804.5/ว39027/01/256630/01/2566
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสธ.มท 0819.2/ว38527/01/256630/01/2566
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)กพส.มท 0810.6/ว35527/01/256630/01/2566
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กศ.มท 0816.3/ว39730/01/256630/01/2566
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 2,500 วันกสธ.มท 0819.2/ว36727/01/256627/01/2566
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.7/ว38427/01/256627/01/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566กสธ.มท 0819.2/ว35927/01/256627/01/2566
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.3/ว37227/01/256627/01/2566
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว31726/01/256627/01/2566

เรื่องล่าสุด