ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561