กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ประกาศกำหนดสอบนักพัฒฯ