วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

 


พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

๑.  ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.  ส่งเสริมผลผลิตภัณฑ์การเกษตรอย่างมีระบบ
๓.  ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.  ส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
๕.  ส่งเสริมการสงเคราะห์และช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆในท้องถิ่น
๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน

แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔.  ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๕.  ประชาชนมีความรู้ ได้รับการศึกษา และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๖.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๗. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ  ดังต่อไปนี้

๑) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๒)  นโยบายด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓)  นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๔)  นโยบายด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕)  นโยบายด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร