คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งรักษาราชการแทน63