คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งรักษาราชการแทน61