คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วน

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ  ประจำปี 2561

คำสั่งรักษาราชการแทน61