คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่กำกับดูแลของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง