คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่งรักษาราชการแทน64