กองการศึกษา

นางทิฐิกร  มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวงศ์สิริ  เผือกพันธ์
นักวิชาการศึกษา

นางอุไรวรรณ  ไชยบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายไชยกร  ศรีประทุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายเพลิงตะวัน  มหาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

นางไข่มุก  ดอกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคนึงนุช  วิทเวทย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวชิราภรณ์  จันทร์ชนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวอุไรวรรณ  เพียรภูเขา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


หน้าที่ความรับผิดชอบกองการศึกษา

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการรวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
๔.๒ งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔.๓ งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๔ งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๔.๕ งานธุรการ