กองช่าง

นายนพดล  มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรายุทธ  อุดรทักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกรียงไกร  กันกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายฉัตรชัย  สินธุโคตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวนิภาพร  ยุระชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


หน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานสำรวจและจัดทำแผนที่ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๓.๑ งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
๓.๓ งานธุรการ
๓.๔ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล