คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล

นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

โทร. 0000000000

ชื่อ-สกุล

รองนายกเทศมนตรี

โทร. 0000000000

ชื่อ-สกุล

รองนายกเทศมนตรี

โทร. 0000000000

ชื่อ-สกุล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร. 0000000000

ชื่อ-สกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร. 0000000000

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

            1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

            2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

            3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน