คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมศักดิ์  ชมภูเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทร. 09 1809 6937

นางสาวณัฐธิดา  อุทรักษ์
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 06 3925 9920

นางบุญรถ  วรรณเสน
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 08 7220 1056

นางพิชยา  วรพล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 08 3901 1946

นายจำปา  เพาะเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 09 3471 6756