สมาชิกสภา

ชื่อ-สกุล

ประธานสภาเทศบาล

ชื่อ-สกุล

รองประธานสภาเทศบาล

ชื่อ-สกุล

เลขานุการสภา

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ชื่อ-สกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

            1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

            2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

            3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

            4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

            5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด