สมาชิกสภา

นายเฉลียว  ประเสริฐหล้า
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทร. 09-8649-9643

นายสมศักดิ์  สิงห์บัญ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร. 09-3338-3680

นางบุญเพิ่ม  วรรณทอง
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร. 08-7852-2044

นางสุวรรณ  สนมเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร. 06-5986-4491

นายพิเชษฐ์  เรืองโพน
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร. 09-5786-0260

นางสุมนต์  ตรีเนตร
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร. 08-1055-9242

นายชวน  แก้วลือ
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร. 08-1209-4200

นายปัญญา  เวินชุม
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร. 08-6242-8401

นายชูชาติ  ฤทธิโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2
โทร. 08-1872-3797

นายประสิทธิ์  ฤทธิโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2
โทร. 09-0392-6802

นายสมพร  ภูสนิท
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2
โทร. 08-5464-6925

นางอุทัย  อุทรังษ์
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2
โทร. 09-8649-9643

นางพิสนภางค์  เกษทองมา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทร. 08-6233-1515