สำนักปลัด

 

นายชาติ  อินธิราช
ปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

—————–
รองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

—————–
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง


นางสาวณฐมน  ศิริกุล
นักวิชาการเกษตร


นางณภัชญา  วิทเวทย์

นักทรัพยากรบุคคล


นางกนกพร  พิมพิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพรรณี  สิมมา
นักพัฒนาชุมชน

จ่าโทวงศกร  ปิ่นขจร
เจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกราช  จินจิว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาวัต  สนมเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายรณชัย  หาชื่น
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายเกียรติศักดิ์  กิ่งภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภา  เจริญชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน

นางสาวมัลลิกา  พลสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๔ งานนโยบายและแผน
๑.๕ งานนิติการ
๑.๖ งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน
๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.๙ งานกิจการสภา