กองคลัง

นางสุคนรัตน์  วรรณทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิชชานันท์  จรัสแผ้ว
นักวิชาการคลัง

นางสาวณปภัช  สุลำนาจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววิจิตรา  บุษมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนิรมล  กุลเกี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางศิริรัตน์  หาชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุญญาพร  เพียรภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสิริพร  สมศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวมลฤดี  ธิสังกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


หน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล งานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน โครงการ เงินสะสม งานจัดเก็บภาษี ประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๔ งานธุรการ