ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.๑๑๔-๐๑๘ จากสายบ้านน้ำปุ้นหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ๕,๔๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน