ประกาศร่างขอบเขตของงาน (tor) เรื่องจ้างก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์แสง-บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว๑,๙๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรงานผิว PARA ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก