ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2561