ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง