ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2562