ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)