ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564