ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๓ – บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดทับไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร