ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนดินลูกรังสายฝายน้ำล้น – นานายเพียง พานิชดี ผิวจราจรลูกรังบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร ดินถมคันทางเดิมที่น้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังบดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง บดทับไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง