ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2562