ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2561

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 7/2561