ประกาศใช้เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  พ.ศ. 2563


เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย2563