ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561