ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษาป้ายประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย  ประจำปี 2563