ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง


บ่ายวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เพื่อรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562