ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลภูแล่นช้าง

ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลภูแล่นช้าง


วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการรวมตัวกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลภูแล่นช้างที่อายุ 60 ปีขึ้นไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในตำบลภูแล่นช้าง