ประชุมจัดทำแผนงานโครงการ สปสช. 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง โดย นางนิรมล จันทะลา ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดประชุมเพื่อเสนอแผนงานโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์