ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 ฉบับที่4

ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 ฉบับที่4


วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นำโดยนายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เพื่อแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์