ประชุมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒฯ ปี 2563 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2564

ประชุมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จัดประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์