รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562

วันพุธที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 2562