รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 2562