รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 2562