รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 2562