รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 2562