รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3 2562