ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2561