ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้างเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เพื่อรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์