ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน

นายชาติ  อินธิราช
ปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทร. 08 1260 1430

นางพิสนภางค์  เกษทองมา
รองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
โทร. 08 6233 1515

นายเทอดศักดิ์  สำราญพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08 3347 2255

นางสุคนรัตน์  วรรณทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 6227 7628

นายนพดล  มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 09 1065 8232

นางทิฐิกร  มานะวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08 5456 3883