รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 2-4 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นำโดยนางพิสนภางค์ เกษทองมา รองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง นางสุคนรัตน์ วรรณทอง ผู้อำนวยการกองคลัง นายนพดล มานะวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางทิฐิกร มานะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายเทอดศักดิ์ สำราญพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมมอบคู่มือการเลือกตั้งและแผ่นพับให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ทุกครัวเรือนในตำบลภูแล่นช้าง