ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559


การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2