ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561


ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่า 2547 ฉบับที่4 2561