ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543


ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณอปท พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3