รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลภูแล่นช้างเปิดรับผู้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์