รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑


วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

รายงานการประชุมสมัยวสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1