รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Asssessment : OIT) นปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง


บันทึกข้อความIta(OIT)รวมผล